جزوه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﻤﻎ ﮔﻮار و اﺳﯿﺪ اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ ﺑﺮ ﺧﻮاص رﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﭘﺨﺖ آرد ﮔﻨﺪم ﺳﻦزده

جزوه کامل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﻤﻎ ﮔﻮار و اﺳﯿﺪ اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ ﺑﺮ ﺧﻮاص رﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﭘﺨﺖ آرد ﮔﻨﺪم ﺳﻦزده

کد فایل:23510
دسته بندی: کارآفرینی » صنایع غذایی

تعداد مشاهده: 21 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 18

حجم فایل:1,168 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش تخلف فایل
  • جزوه کامل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﻤﻎ ﮔﻮار و اﺳﯿﺪ اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ ﺑﺮ ﺧﻮاص رﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﭘﺨﺖ آرد ﮔﻨﺪم ﺳﻦزده با فرمت pdf  با تعداد صفحات 18

     قسمتی از متن :
    ﭼﮑﯿﺪه1 ﺧﺎﺻﯿﺖ وﯾﺴﮑﻮاﻻﺳﺘﯿﮏ ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم، ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﮔﻨﺪم از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺸﺮه ﺳﻦ اﺳﺖ. ﺣﺸﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺰاق ﺧﻮد آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮوﺗﻮﻟﯿﺘﯿﮑﯽ را وارد داﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﻠﻮﺗﻦ ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ و ﺑﺎﻓﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺻﻤﻎﻫﺎ و ﻣﻮاد اﮐﺴﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ در آردﻫﺎي ﺑﺎ ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮐﻢ ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺴﺎرت ﺳﻦ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﻤﻎ ﮔﻮار و اﻓﺰودﻧﯽ اﺳﯿﺪ اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، رﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﭘﺨﺖ آرد ﮔﻨﺪم ﺳﻦزده ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺻﻤﻎ ﮔﻮار در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ 0/5، 1 و 1/5 درﺻﺪ و اﺳﯿﺪ اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ ﻧﯿﺰ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ 100، 150 و 200 ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن (ﭘﯽﭘﯽام) ﺑﻪ آرد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، رﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﭘﺨﺖ ﺧﻤﯿﺮ ﻧﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. دادهﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي رﺳﻢ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از آرد ﮔﻨﺪمﻫﺎي ﺳﻦزده ﺳﻔﺖ و ﺑﺪون ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﮐﻢﺣﺠﻢ و اﻣﺘﯿﺎز ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ آن ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ. اﻓﺰودن ﮔﻮار و اﺳﯿﺪ اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﺋﻮﻟﻮژي ﺧﻤﯿﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻨﺪم ﺳﻦزده را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﻮار و اﺳﯿﺪ اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻤﯿﺮ و ﻧﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻢزﻣﺎن 0/5 درﺻﺪ ﮔﻮار و 200 ﻗﺴﻤﺖ
    در ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﺴﻤﺖ (ﭘﯽﭘﯽام) اﺳﯿﺪ اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن آرد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ.
    برچسب ها: تأثیر صمغ گوار و اسید اسکوربیک بر آرد گندم سن‌زده گوار آسیاب آرد بهبود خواص نانوایی گندمهای سن زده با استفاده از افزودنی ها بهبود ویژگی های نانوایی آرد گندم سن زده
  • جزوه کامل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﻤﻎ ﮔﻮار و اﺳﯿﺪ اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ ﺑﺮ ﺧﻮاص رﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﭘﺨﺖ آرد ﮔﻨﺪم ﺳﻦزده
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

نماد اعتماد ساماندهی    ضمانت پرداخت

logo-samandehi
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.